PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Izvajamo preglede in preizkuse delovne opreme, kot jih zahtevajo predvsem naslednji pravni viri:

●       Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

●       Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88)

●       Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04)

S pregledi delovne opreme ugotavljamo stanje delovne opreme s stališča varnega in zdravega dela. Delovna oprema namreč ob pravilni in namenski uporabi ne sme povzročati nevarnosti in škodljivosti za uporabnika in okolico.

Namen pregledov in preizkusov je, da se omejijo ugotovljene ali predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki nastanejo pri uporabi opreme in ki povzročajo ali bi lahko povzročile tveganja za zdravje in življenje uporabnikov. Pri uporabi delovne opreme se namreč sčasoma določeni varnostni elementi ali sklopi delovne opreme iztrošijo, lahko so celo odstranjeni, lahko pa so iztrošeni varnostni znaki in opozorila itd.

Ker delovna oprema z morebitno ugotovljenimi pomanjkljivostmi ali celo neustrezno izbrana delovna oprema pomeni veliko nevarnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene okvare, je potrebno na pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali priporočila takoj odpraviti in upoštevati navedena priporočila.

Uporabnik mora pri nabavi opreme pridobiti in hraniti tehnično dokumentacijo in dokazila, iz katerih je razvidno, da delovna oprema ustreza predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam