OSTALE STROKOVNE NALOGE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Opravljamo strokovne naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

kontrolni pregledi stanja opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom kontrolni pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom pomoč pri organizaciji in izvedbi

IZDELAVA POŽARNIH REDOV

Izdelamo požarni red s prilogami skladno z zahtevami Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07). Požarni red morajo izdelati vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. V njem je zajeta celotna organizacija in ukrepi varstva pred požari ter navodilo za ravnanje v primeru požara.

Ocena požarne ogroženosti predstavlja izhodišče za načrtovanje