OSTALE STROKOVNE NALOGE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

– svetovanja pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo – svetovanja glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja – pomoč pri vodenju evidenc – občasni notranji nadzor – prijave in raziskave poškodb – pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ipd.

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Vsak delodajalec mora na podlagi 14. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Izvajamo preglede in preizkuse delovne opreme, kot jih zahtevajo predvsem naslednji pravni viri:

● Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

● Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88)

● Pravilnik

USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Izvajamo usposabljanja in preizkuse skladno z zahtevami 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob