IZDELAVA POŽARNIH REDOV

Izdelamo požarni red s prilogami skladno z zahtevami Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07). Požarni red morajo izdelati vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. V njem je zajeta celotna organizacija in ukrepi varstva pred požari ter navodilo za ravnanje v primeru požara.

Ocena požarne ogroženosti predstavlja izhodišče za načrtovanje ukrepov varstva pred požari. Od ocene je odvisna periodika usposabljanja zaposlenih, potreba po izdelavi požarnih načrtov, načrtov evakuacije in zahtevana strokovna izobrazba osebe, ki je odgovorna za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom.

Požarni načrti se izdelajo za objekte s srednjo in višjo požarno ogroženostjo.

Načrti evakuacije se izdelajo za nastanitvene objekte in objekte, v katerih se lahko zbere več kot 100 ljudi.