PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Izvajamo preglede in preizkuse delovne opreme, kot jih zahtevajo predvsem naslednji pravni viri:

● Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

● Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88)

● Pravilnik

USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Izvajamo usposabljanja in preizkuse skladno z zahtevami 24. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob

OSTALE STROKOVNE NALOGE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM

Opravljamo strokovne naloge odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s 36. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

kontrolni pregledi stanja opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom kontrolni pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom pomoč pri organizaciji in izvedbi

IZDELAVA POŽARNIH REDOV

Izdelamo požarni red s prilogami skladno z zahtevami Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07). Požarni red morajo izdelati vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. V njem je zajeta celotna organizacija in ukrepi varstva pred požari ter navodilo za ravnanje v primeru požara.

Ocena požarne ogroženosti predstavlja izhodišče za načrtovanje

USPOSABLJANJA IN PREIZKUSI ZNANJ NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM

Izvajamo usposabljanja za varstvo pred požarom skladno z zahtevami 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07)

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

1. nastopu dela; 2.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

3. junija 2011 je bil objavljen nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), s katerim se temeljne ureditve od prej sicer ne spreminjajo, se pa uvaja kar nekaj novosti. Ena izmed njih je tudi Promocija zdravja na delovnem mestu.

S tem

Strokovna usposabljanja

 

Izvajamo redna mesečna usposabljanja za upravljavce naslednje delovne opreme:

– viličarji

– stroji težke gradbene meganizacije

– hidravlična dvigala vgrajena na vozila

– dvižne košare / ploščadi

– dvigala vodena s tal

– verižne motorne žage