PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

3. junija 2011 je bil objavljen nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), s katerim se temeljne ureditve od prej sicer ne spreminjajo, se pa uvaja kar nekaj novosti. Ena izmed njih je tudi Promocija zdravja na delovnem mestu.

S tem pojmom se opredeljuje vse sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev (3. člen ZVZD-1).

Na podlagi 6. člena ZVZD-1 mora po novem vsak delodajalec sprejeti ukrepe na področju promocije zdravja. Na podlagi 32. člena ZVZD-1 pa mora delodajalec tudi načrtovati, izvajati in spremljati ta proces, zanj pa zagotavljati potrebna sredstva in določiti način spremljanja procesa. V tem procesu delodajalec po potrebi uporablja znanje in nasvete drugih subjektov (npr. izvajalca medicine dela, strokovnega sodelavca, inšpektorja za delo, območnega zavoda za zdravstveno varstvo ipd.).

V kolikor delodajalec predhodno določenih členov Zakon o varnosti in zdravju pri delu ne spoštuje, se ga na podlagi 27. točke 1. odstavka 76. člena ZVZD-1 kaznuje z globo od 2.000 do 40.000 EUR, z globo od 500 do 4.000 EUR pa se kaznuje odgovorna oseba.

Ne glede na to, kaj določa in nalaga zakon, pa se organizaciji sredstva investirana v dejavnosti promocije zdravja več kot povrnejo! Za primer vzemimo samo stroške absentizma (bolniške odsotnosti), ki v prvi vrsti bremenijo delodajalca. Bremenijo ga dejansko dvojno, saj mora najprej plačati bolniško odsotnost delavca, ob tem pa ali trpeti odsotnost prihodka, ki ga ta delavec ustvarja, ali pa zaposliti in plačati nadomestnega delavca.

Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, organizaciji ostajajo zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu boljšemu ugledu v javnosti. Vse to pa se odraža tudi v številnih koristih za organizacijo:

– višja produktivnost dela

– nižji stroški zaradi nezgod in bolezni

– obvladovanje stroškov zdravljenja

– višje zaupanje vlagateljev

– večja vrednost blagovne znamke / ugled in dobro ime

– pridobivanje in ohranjanje strank

– družbena odgovornost (gospodarskih) družb

– višja motiviranost in lojalnost zaposlenih

Raziskovalci so tudi ugotovili, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja zmanjša odsotnost z dela za 12 do 36 odstotkov. Izračunali so tudi razmerje med vložki v programe PZD in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela, ki naj bi segalo od 1 proti 2,5 do 1 proti 10,1. Raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, v povprečju prihranjenih med 2,50 in 4,80 evrov (vir: OSHA, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu).

V podjetju Zameg-Zajc d.o.o. vam s področja Promocije zdravja nudimo sledeče storitve:

1) Priprava programa in načrta promocije zdravja v posamični organizaciji

Za vas analiziramo vaše potrebe in na podlagi rezultatov raziskave ter vaših možnosti pripravimo vaši organizaciji prilagojen program, ki bo zadostoval in celo presegal zakonske zahteve. Organizacija pridobi izdelan specifičen program promocije zdravja, ki ga nato izvaja skladno z načrtom in ukrepi, ki so opredeljeni kot potrebni in smiselni. Organizacijo tudi pridobi izdelane vse potrebne pravne akte, kot priloge organizaciji prilagojenega programa.

2) Po meri usposabljanje zaposlenih v organizaciji za promotorje/ke zdravja

Usposabljanje promotorjev/k zdravja je izvedeno v frontalni učni obliki predavanja po tematskih sklopih (4x 1 ura). V sklepnem delu se uporabi metoda diskusije. Predvideni skupni čas usposabljanja je 4 ure ter odmori, skupaj 270 min. Trajanje usposabljanja se lahko ustrezno prilagodi glede na predznanje kandidatov.

3) Izvajanje programa promocije zdravja in spremljanje posledic v posamični organizaciji